2019-06-20 Sandra + Nikola, Chateau St. Havel, Praha